Δομή του ΕΣΕΤΕΚ

Το  Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.) αποτελείται από δεκαπέντε (15) διεθνώς καταξιωμένα, στο αντικείμενό τους μέλη, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  ενώ συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Η θητεία του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.  είναι τριετής (3 έτη) με δυνατότητα ανανέωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., καθώς και ο υπάλληλος της ΓΓΕΚ που εκτελεί χρέη Γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

Το έργο του ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζεται από τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ)

Πρόεδρος
Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας
Αντιπρόεδρος
Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης
Μέλος
Βασίλειος Αντωνιάδης
Μέλος
Δώρος Θεοδώρου
Μέλος
Ευάγγελος Καρκαλέτσης
Μέλος
Βάσω Κιντή
Μέλος
Ευγενία - Ελίζα Κονοφάγου
Μέλος
Ρούλα Μπαχταλιά
Μέλος
Ευάγγελος Μπεκιάρης
Μέλος
Αιμίλιος Χαλαμανδάρης
Μέλος
Αναστασία Αϊλαμάκη
Μέλος
Ιωάννης Ταλιανίδης
Μέλος
Χριστίνα Κουλούρη
Μέλος
Ελευθερία Ζεγγίνη
Μέλος
Νίκη Γουλιμή