Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 215301-15/12/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 702).

Με την αρ. πρωτ. 134187-8/8/17 τροποποιητική απόφαση ολοκληρώθηκε η 17μελής συγκρότηση του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397).

 

Σχετικά αρχεία:

Δελτίο Τύπου-Ετήσιος Απολογισμός ΕΣΕΚ 2016-2017