ΤΕΣ | Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συγκροτήθηκαν έντεκα (11) «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» – ΤΕΣ τα οποία υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Πρόκειται για ΤΕΣ στους εξής τομείς:

Βιοεπιστημών και Ιατρικής
περισσότερα
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
περισσότερα
Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμισης Δεξιοτήτων
περισσότερα
Πολιτικής Δεδομένων & Τεχνητής Νοημοσύνης
περισσότερα
Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας
περισσότερα
Τουρισμού, Πολιτισμού & Δημιουργικών Βιομηχανιών
περισσότερα
Αγροτεχνολογίας & Διατροφής
περισσότερα
Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Βιώσιμης Κινητικότητας
περισσότερα
Επιστημών Πληροφορικής
περισσότερα
Επιστημών Μηχανικού
περισσότερα
Φυσικών Επιστημών & Μαθηματικών
περισσότερα