Καμπόλης Χρήστος
Μέλος

Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Λειτουργιών του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IMD (Institute for Management Development)