Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κυκλοφοριακή Ροή και τη Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βλαχογιάννη Ελένη
Μέλος