ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τ.Ε.Σ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ

ΚΑΛΟΥΜΕ

τις/τους ενδιαφερόμενες/ους υποψήφιες/ους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των μελών του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (Τ.Ε.Σ.) Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.), να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμπληρωμένη και

2. Βιογραφικό σημείωμα μίας σελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: TES@gsrt.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως και την Δευτέρα 06/07/2020 στις 15:00.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα εξετάζονται μόνον εάν α) υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση, β) φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I520398&olID=777&neID=589&neTa=1_122396&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load