Με την αριθ. 134187-8/8/2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397-16/08/2017) τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και ολοκληρώθηκε η σύνθεση του με την προσθήκη δύο νέων μελών – εκπροσώπων των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας.(ΠΣΕΚ), σύμφωνα με το σημείο ε της παρ. 3 του άρθου 9 του ν. 4386/2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’83).

Τα νέα μέλη είναι ο Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και μέλος του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας και ο Σουκουλιάς Πέτρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και της startup ερευνητικής της υγείας εταιρείας SEEMS και μέλος του ΠΣΕΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Σχετικά αρχεία:

Τροποποίηση συγκρότησης ΕΣΕΚ 2017 ΦΕΚ