Απολογισμός ΤΕΣ Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΕΣΕΤΕΚ, στόχοι και κριτήρια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, Υπο-ομάδες ανά στόχο_ ΠΑPAΡΤΗΜΑ Γ’, Υποδομές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, Big Data ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’, Capacity_Building_