Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΝΕΤ-Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity
Gioutsos Anastasios
Μέλος