Υπεύθυνος του τμήματος αλιείας - υδατοκαλλιεργειών, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) - AGROCER
Gkomozias Dimitrios
Μέλος