Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Gypakis Antonios
Μέλος