Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αλεξοπούλου Αθηνά – Γεωργία
Μέλος