Αναπληρωτής Καθηγητής οθωμανικής ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αναστασόπουλος Αντώνης
Μέλος