Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλογεράκη Βασιλική
Μέλος