Ιδιοκτήτης της ORYKTON Consulting IKE και Ιδρυτικός Εταίρος Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (ΑdMiRIS) IKE
Κλάδης Αναστάσιος
Μέλος