Ιδιοκτήτης της ORYKTON Consulting IKE και Ιδρυτικός Εταίρος Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (ΑdMiRIS) IKE
Kladis Anastasios
Μέλος