Ερευνητής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Ντεμιάν Ηλίας
Μέλος