Ερευνητής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Demian Ilias
Μέλος