Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ και με αντικείμενο τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ.

Στην 7η Συνεδρίασή του το ΕΣΕΤΕΚ εισηγήθηκε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριο Χρ. Δήμα και στον Γ.Γ.Ε.Τ καθηγητή Αθ. Κυριαζή τη δημιουργία νέων Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων και την στελέχωσή τους μέσω ανοικτής Πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή, ερευνητική αλλά και επιχειρηματική κοινότητα. Τα ΤΕΣ που προτάθηκαν είναι τα εξής:

1. ΤΕΣ για οριζόντια πολιτική
• Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων
• Πολιτική Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
• Πολιτική Μεταφοράς Τεχνολογίας

2. ΤΕΣ για επιστημονικούς κλάδους
• Βιοεπιστήμες/Ιατρική
• Επιστήμες Μηχανικών
• Πληροφορική
• Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
• Αγροτεχνολογία και Διατροφή

Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα (προστέθηκε με εισήγηση του ΕΣΕΤΕΚ στην 13η Συνεδρίασή του)

3. Task Forces
• Τουρισμός/Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες